PRIHLÁSIŤ

hp_theme_4.jpg

 

  Dokonalé brucho

------------------------------------------------------------------

 

   Hovorí sa, že Rím nebol

   postavený za jediný deň

    a ani ploché bruško sa

      počas jediného dňa

           vytesať nedá.

 

 

        Cvičebné videá TU

hp_theme_3_v1.jpg

 

  

  Cvičebné plány

--------------------------------------------------------------------

 

  Začnite chudnúť pod

vedením trénera v pohodlí

       vášho domova.

 

 

 

     Viac informácií TU

 

 

 

 

 

hp_theme_6.jpg

 

 

 

       Magazín

--------------------------------------------------------------------

 

   Poradíme vám, ako

  chudnúť čo najľahšie

    a najefektívnejšie.

 

 

     Články nájdete TU

hp_theme_3.jpg

 

 

         Joga

--------------------------------------------------------------------

 

  Vaše svaly budú nielen

 pevné a vytvarované, ale

tiež pružné a pekne štíhle.

 

 

     Cvičebné videá TU

hp_theme_4_2.jpg

 

 

        Cvičenie

       po pôrode

------------------------------------------------------------------

 

   Starostlivosť o dieťa je

   náročné, ale aj napriek

     tomu si skúste nájsť

        chvíľku pre seba

           a zacvičte si.

 

 

        Cvičebné videá TU

hp_theme_1_3.jpg

 

 

        Schudni

      do plaviek

------------------------------------------------------------------

 

            Vyhnite sa návale

vo svojom obľúbenom fitku

a začnite cvičiť z pohodlia

        svojho domova.

 

       Cvičebné videá TUVšeobecné obchodné podmienkyDefinícia pojmov


Používateľom stránok www.fithall.sk a www.fithall.com je každý návštevník týchto internetových stránok. Pre budúcu komunikáciu a použitie v ďalšom texte je takýto návštevník definovaný ako Používateľ. Poskytovateľom stránok www.fithall.sk a www.fithall.com je spoločnosť Fithall s.r.o. Pre budúcu komunikáciu a použitie v ďalšom texte je tento subjekt definovaný ako Poskytovateľ. Služba je akýkoľvek obsah poskytnutý Poskytovateľom na stránkach www.fithall.sk a www.fithall.com. Pre budúcu komunikáciu a použitie v ďalšom texte je všetok takýto obsah stránok definovaný ako Služba. Licencia je poskytnutie súhlasu Poskytovateľa využívať Služby Používateľom v rozsahu riadneho a obvyklého použitia. Každé takéto využitie Služby je definované ako Licencia.

Uzatvorenie zmluvy

Používateľ a poskytovateľ uzatvárajú zmluvu podľa § 52 a nasl. občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov Českej republiky. Zmluva je uzatvorená okamihom, keď používateľ vyplní registračné údaje, vysloví súhlas s týmito obchodnými podmienkami, prejaví vôľu stať sa používateľom jednej alebo viacerých služieb a jeho prejav vôle je doručený poskytovateľovi služieb.

Pri registrácii je užívateľ povinný uvádzať pravdivé údaje. Poskytovateľ sa zaväzuje všetky informácie získané pri registrácii užívateľa chrániť v zmysle zákona č 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Bezplatné poskytnutie obsahu

Poskytnutie Služieb Poskytovateľa Používateľom stránok www.fithall.sk a www.fithall.com níe je spoplatnené a je poskytované Poskytovateľom pre Používateľov zadarmo. Výnimku tvoria doplnkové funkcie jednotlivých služieb, ktoré môžu byť spoplatnené. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality služby. Pravidlá používania doplnkových funkcií upravujú osobitné zmluvné podmienky doplnkovej služby.


Reklama v rámci Služieb prevádzkovaných Poskytovateľom

Používateľ týmto berie na vedomie a vyslovuje súhlas s tým, že v rámci Služieb môžu byť zobrazované reklamné a/alebo propagačné oznámenia (ďalej len „reklama“). Táto reklama sa môže týkať Obsahu Služieb, otázok zadávaných prostredníctvom Služieb aj iných informácií. Rozsah reklamy a spôsob ich zobrazenia určuje Poskytovateľ a je oprávnený ho bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek zmeniť. Reklama predstavuje Obsah Tretích osôb, a Poskytovateľ preto žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah reklamy. Pre vylúčenie pochybností strany výslovne vyhlasujú, že Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú Používateľovi, v dôsledku existencie, neúplnosti, nepresnosti alebo neaktuálnosti akejkoľvek reklamy alebo v dôsledku vzťahu Používateľa so zadávateľom reklamy alebo predajcom inzerovaného tovaru alebo služieb.


Obchodné oznámenia

Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Používateľovi na emailové adresy Používateľa uvedené pri Registrácii (alebo jej zmene) obchodné oznámenia, obsahujúce najmä informácie o novinkách Služieb a o produktoch a službách Tretích osôb.


Reklamné slogany a pätičky

Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti tiež súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený zasielať Používateľovi na emailové adresy Používateľa uvedené pri Registrácii (alebo jej zmene) obchodné oznámenia vo forme reklamných sloganov a pätičiek a reklamných oznámení, tj. krátkych oznámení pripájaných k prichádzajúcej elektronickej pošte.


Záväzky Používateľa

Používateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok, zaväzuje k týmto podmienkam:
- Používateľ nevykoná Registráciu, pokiaľ by jej vykonaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov iných štátov, ako je Česká republika.
- Používateľ nebude používať Služby, pokiaľ by ich použitím zo strany Používateľa došlo k porušeniu právnych predpisov iných štátov, ako je Česká republika.


Používateľ bude používať Služby iba na účel, na ktorý sú určené

Používateľ nebude pre prístup k Službám využívať (ani sa nebude snažit využívať) iné rozhranie ako rozhranie poskytnuté na tento účel Poskytovateľom.
Používateľ zaistí neporušiteľnosť a dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel nevyhnutných pre prihlásenie používateľa a pre prístup k Službám, predovšetkým tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne žiadnej Tretej osobe.
Používateľ sa zaväzuje, že pokiaľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek Treťou osobou, okamžite to oznámi Poskytovateľovi.
Používateľ sa nebude v súvislosti s používaním Služieb dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania.
Používateľ nebude vykonávať žiadne aktivity, ktoré by narušovali alebo poškodzovali Služby (alebo siete a servery pripojené k Službám).
Používateľ nesmie pozmeniť alebo upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať, distribuovať, inak šíriť, prenajať, požičiavať, zobrazovať, reprodukovať, publikovať, poskytovať podlicencie, presúvať alebo predávať akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny Služieb.
Používateľ nesmie žiadnu časť Služieb zhromažďovať, vytvárať z nich súborné, či odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim týmto podmienkam.
Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu diela, alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Poskytovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb Tretími osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získávať ani sa pokúšať získávať akékoľvek rozmnoženiny diela (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služieb, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom samostatnej zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom.
Používateľ nesmie a nie je oprávnený používať obchodnú firmu Poskytovateľa, jeho ochranné známky, logá, doménové mená ani žiadne iné označenia a obchodné prvky Poskytovateľa.
Používateľ bezvýhradne súhlasí, že čokoľvek postúpi v súvislosti s používaním Obsahu Poskytovateľovi, vrátane príspevkov, názorov alebo pripomienok, je Poskytovateľ oprávnený bezplatne používať a Používateľovi neprináleží žiadna odplata.


Oprávnenie Poskytovateľa

Poskytovateľ je, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Všeobecných Podmienok, oprávnený kedykoľvek podľa svojho uváženia pozastaviť alebo ukončiť alebo akýmkoľvek spôsobom obmedziť poskytovanie akejkoľvek Služby či akokoľvek zmeniť spôsob poskytovania akejkoľvek Služby, a to vo vzťahu ku všetkým Používateľom alebo len vo vzťahu k niektorým Používateľom, bez nutnosti o tomto vopred informovať Používateľa, a to vrátane vymazania, odstránenia alebo zneprístupnenia Obsahu Používateľa.
Poskytovateľ je oprávnený neobmedzene disponovať s materiálmi, textami, obrázkami, videami, autorskými dielami či iným obsahom Používateľa, pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služby postúpi toto Poskytovateľovi. Poskytovateľ je oprávnený s týmto disponovať bezplatne. Používateľ týmto výslovne a dobrovoľne poskytuje Poskytovateľovi nevýhradnú licenciu na používanie vyššie uvedeného.
Poskytovateľ neposkytuje používateľom žiadnu záruku za nepretržitú prevádzku služieb, ich dostupnosť, ako ani rýchlosť pripojenia k serveru.